Zwolnienia grupowe

WG PRAWA

Opublikowano przez:

Pracując w korporacji trudno nie zetknąć się z pojęciem zwolnień grupowych, czym są i co właściwie oznaczają?

Zwolnienia grupowe są inicjatywą pracodawcy, nigdy pracownika. Pracodawca może rozwiązać stosunek pracy w ramach zwolnień grupowych za co pracownikowi należy się odprawa pieniężna.

O zamiarze zwolnień grupowych pracodawca powinien w formie pisemnej powiadomić zakładową organizację zawodową ze szczegółowym podaniem przyczyn, liczby osób zatrudnionych, liczby osób objętych zwolnieniem grupowym oraz kryterium ich doboru. Dodatkowo pracodawca powinien określić czas, w którym będzie przeprowadzał zwolnienia pracowników wraz z określeniem kolejności osób podlegających zwolnieniu. Ważnym elementem zawiadomienia skierowanego do pracowniczych organizacji związkowych jest informacja o rozstrzygnięciu ewentualnych sporów z pracownikami oraz o wysokości odpraw pieniężnych.

Mechanizm zwolnień grupowych przysługuje pracodawcom zatrudniającym co najmniej 20 pracowników przy założeniu, iż
w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie będzie dotyczyło co najmniej:

  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników