Akcje fantomowe – nowa forma wynagradzania i motywowania pracowników.

KARIERATENDY I RYNEK

Opublikowano przez:

Akcje fantomowe jest to sposób wynagradzania i motywowania pracowników.  Nie są to jednak typowe akcje (papiery wartościowe), którymi dodatkowo mogą być wynagradzani pracownicy, po czym mogą je odsprzedać na rynku wtórnym.  Posiadaczem akcji fantomowych staję się pracownik po podpisaniu umowy o taki instrument finansowy. Akcja fantomowa nie daje jej posiadaczowi żadnych praw udziałowych w stosunku do spółki.

Akcję fantomową można porównać do  premii,  ponieważ świadczenie z niej pracownik otrzymuje w postaci środków pieniężnych, ale w  zdecydowanie wyższej wartości.

Realizacja świadczenia przewidzianego na podstawie posiadania akcji fantomowej jest prawem warunkowym, co oznacza iż aby otrzymać pieniądze muszą być spełnione łącznie dwa warunki:

  • upływ terminu na jaki została wyemitowana akcja fantomowa,
  • osiągnięcie określonej w umowie wartości danego wskaźnika finansowego.

Zdecydowana zaletą otrzymania od pracodawcy akcji fantomowych są  aspekty podatkowe. Przychód uzyskany z realizacji akcji fantomowych jest opodatkowany stawką 19% oraz nie podlega obowiązkowym obciążeniom z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.