Korporacyjne słownictwo – różne

KORPO SŁOWNIKI

Opublikowano przez:

W tym wpisie lista pozostałych zapożyczeń z języka angielskiego w formie skrótów lub nazw, z którymi możemy się spotkać w korporacyjnym świecie. Tutaj są wszystkie, których nie było w pozostałych słownikach - te dotyczą różnych obszarów w firmie - HR, IT, finansów, marketingu itd. Znacie inne? Zapraszamy do komentarzy - zbudujemy wspólna listę.

FTE - full-time employee – pracownik na pełny etat fulltime equivalent 8,5 FTE oznacza, że dla danego projektu potrzebny jest nakład pracy stanowiący równowartość ośmiu i pół etatu.

outplacement – zwolnienie monitorowane; przekwalifikowanie zwalnianych pracowników, by mogli znaleźć pracę

headhunter – osoba pozyskująca nowych pracowników

Team - zespół

Teambulinding - budowanie zespołu

Teamwork - praca zespołowa

Outsourcing - wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom

SLA service level agreement – ustalenia dotyczące utrzymania poziomu usług przez zleceniobiorcę, termin ten pojawia się zazwyczaj w umowach handlowych, w których precyzuje się wskaźniki jakościowe i ich wartości, które mają być zapewnione (np. parametr SLA może definiować, że 95% awarii ma być naprawionych w ciągu 1 godziny od ich zgłoszenia).

draft – szkic - np umowy, dokumentu

CR – Change request - zgłoszenie zmiany np.: do uzgodnień o konfiguracje systemu. Najczęściej wiąże się koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów

Ticket - złoszenie z przydzielonym numerem i przypisanem do określonej osoby. Njaczęściej na serwisach typu Helpdesk

3M measurable, manageable, motivational – idea zarządzania, zgodnie z którą zadania mają być: mierzalne, zarządzalne, motywujące

4P product, price, placement, promotion – tzw. marketing mix, produkt, cena, dystrybucja, reklama.

Ad advertisement – reklama.

BI business intelligence – analityka biznesowa, najczęściej ten termin kojarzony z aplikacjami wspomagającymi przygotowywanie analiz, raportowanie i zarządzanie danymi

ERP Systems enterprise resource planning – systemy informatyczne wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem

FAQ frequently asked questions – często zadawane pytania.

SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dokument opisujący: warunki, wymagania i zasady realizacji zadania przez wykonawcę, termin często pojawiający się w kontekście przetargów publicznych

T&C terms and conditions – regulamin.

TOS terms of service – warunki usług.

GUI graphical user interface – graficzny interfejs użytkownika, termin używany przy budowie aplikacji komputerowych.

KPI key performance indicator – kluczowe wskaźniki sukcesu, czyli metryki, za pomocą których mierzy się efektywność prowadzonych działań.

SWOT strengths, weaknesses, opportunities, threats – analiza strategiczna konkurencyjności, która polega na spisaniu: silnych stron, słabych stron, szans rozwoju, zagrożeń dla rozwoju

Q&A questions and answers – pytania i odpowiedzi.

RFI request for information – zapytanie o informacje, rodzaj zapytania kierowanego do potencjalnych dostawców usług, celem wstępnego rozpoznania tychże firm.

RFP request for proposal – zapytanie o warunki współpracy.

RFQ request for quotation – zapytanie o ofertę, różnica pomiędzy RFQ i RFP polega zwykle na tym, że składając RFQ najbardziej interesuje nas cena (zakładamy, że pozostałe elementy oferty są bardzo zbliżone między dostawcami i nie będą służyć jako rozróżnienie), w RFP pytamy potencjalnych dostawców o szczegółowe dane w zakresie oferty, tj: dokładne specyfikacje produktów, sposoby rozliczeń, itd.

MDY month, day, year – miesiąc, dzień, rok.

CAPEX capital expenditures – wydatki inwestycyjne przeznaczone na rozwój produktu lub wdrożenie nowego systemu, pojęcie po części księgowe – zazwyczaj koszt takich inwestycji w sprawozdaniach pojawia się w pozycji amortyzacja. Zobacz też definicję OPEX.

OPEX operational expenditures – koszty operacyjne, ponoszone za utrzymanie produktu czy systemu – przeciwieństwo CAPEX.

CC cost center – centrum kosztów; lub jako skrót dla działu call center/ contact center.

YOY year over year – rok do roku, spotykane w raportach, np. 15% YoY oznacza, że dana wartość w przeciągu roku wzrosła o 15%.

YTD year to date – od początku roku do dnia obecnego, np przychody uzyskane od początku bieżącego roku kalendarzowego do chwili obecnej.

NPV net present value – wartość bieżąca netto, metoda analizy ekonomicznej inwestycji, NPV wyliczane jest poprzez odjęcie od zdyskontowanych przepływów pieniężnych wszystkich nakładów poniesionych na daną inwestycję.

P&L profit and loss – zysk i strata, stosowane w odniesieniu do Rachunku Wyniku

 

 

 

Stanowiska

Pol korpo_2

Działy

Pol korpo_3

Komunikacja

zargon