Dział audytu wewnętrznego


W nowoczesnych korporacjach komórki audytu nabierają coraz większego znaczenia. Warto orientować się jaka jest ich rola, chociażby dlatego, że pracując w dużej firmie prędzej czy później spotkamy się z badaniem audytora.

Po pierwsze trzeba wiedzieć, że organizacja i sposób działania  takiego działu zależy od samej firmy, niemniej jednak za profesjonalne podejście uznaje się stosowanie Międzynarodowych Standardów Audytu Wewnętrznego.  IIAInstute of Internal Auditor, czy też w tłumaczeniu Instytut Audytorów Wewnętrznych to amerykańska instytucja skupiająca audytorów wewnętrznych z najbardziej wpływowych i renomowanych firm. Opracowała ogólnie przyjęte standardy audytu wewnętrznego, których znajomość potwierdzana jest specjalnymi egzaminami,  takimi jak CIA czy CGAP.

Zgodnie z definicją standardów audyt to niezależne, obiektywne działanie o charakterze zapewniającym i doradczym, prowadzone w celu przysporzenia dodatkowej wartości i usprawnienia działalności instytucji. Poprzez swoje systematyczne podejście do oceny i poprawy w zakresie zarządzania ryzykiem, kontroli zarządczej i kierowania organizacją, wspiera ją w osiąganiu celów.

To taka książkowa definicja, jak ją jednak odnieść do rzeczywistości? Przede wszystkim audyt ma pomagać organizacji, a więc eliminować przeszkody, które mogą stanąć na drodze jej rozwoju. Na rozwój mogą wpłynąć chociażby straty finansowe, utracone korzyści, aspekty prawne czy też błędy niszczące wizerunek – spektrum jest wiec dość szerokie.

Działania zapewniające to takie, które zmierzają do niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej. To podstawowa działalność audytu. Często mylnie audyt nazywamy  kontrolą –  kontrolą jest jednak system obowiązujący w organizacji, a audyt ma tylko weryfikować jego sprawność. Ponieważ kontrola odbywa się na wielu szczeblach, i zaczyna się od samokontroli – w zasadzie każdy z nas stanowi jej element. Nie każdy jednak jest audytorem. Przykładowe zadania audytowe to: ocena systemu planowania i realizacji budżetów, ocena windykacji należności czy zabezpieczeń systemów informatycznych.

Innym zakresem działalności audytora mogą być działania doradcze w ramach propagowania i edukacji w zakresie kontroli zarządczej. Przy czym w żadnym wypadku audytor nie powinien brać udziału przy budowaniu takiego systemu.

Bardzo ważna jest nieposzlakowana opinia audytora. Powinien kierować się w swojej pracy takimi zasadami jak:

  • obiektywizm,
  • bezstronność,
  • rzetelność,
  • należyta staranność
  • profesjonalizm
  • jakość i efektywność
  • niezależność

Aby audytor mógł w pełni kierować się tymi zasadami najlepiej jeśli ma do tego stworzone warunki. O ile  bowiem część z nich zależy od niego samego, to aby zapewnić mu niezależność, idealnie gdyby podlegał specjalnie w tym celu powołanemu Komitetowi Audytu czy też Radzie Nadzorczej. Może się przecież zdarzyć, że będzie audytował Zarząd, najlepiej więc aby nie wydawał opinii o jednostce, której podlega. W praktyce w polskich firmach  często jest inaczej i zdarza się, że to właśnie zarząd jest “przełożonym” audytorów.

Komórki audytu powinny posiadać  odpowiednie dokumenty wewnętrzne regulujące ich prace. Do podstawowych nalezą karta audytu z celami i zasadami funkcjonowania, czy też księga procedur, która uszczegóławia zapisy karty. Opisany powinien być też kodeks etyki czy też standardy według, których działa audyt.

Takie dokumenty powinny być dostępne wśród procedur, możecie więc sprawdzić jak to wygląda w waszej firmie.

Na polskim rynku audyt w swojej profesjonalnej postaci najczęściej wdrażany jest w instytucjach finansowych. Głównie w bankach, zakładach ubezpieczeń. Dużo zależy od właściciela firmy, który powinien być zainteresowany sprawnym audytem aby mieć lepszą kontrolę nad prowadzoną działalnością

My natomiast powinniśmy teraz już wiedzieć, że audytor to nie osoba, której celem jest nam zrobić krzywdę i wymęczyć. Przynajmniej jeśli postępuje według standardów 🙂