Zaświadczenie o niekaralności dla pracowników sektora finansowego.

WG PRAWA

Opublikowano przez:

27 czerwca 2018 roku weszła w życie ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego. Na jej podstawie pracodawcy z sektora finansowego mogą żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od osoby już zatrudnionej oświadczenia o niekaralności lub informacji w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego.

Żądanie takie ma charakter nieobowiązkowy, w związku z tym pracodawca ponosi wszelkie koszty związane  z uzyskaniem takiego zaświadczenia lub informacji.

 Ustawa  ma zastosowanie do podmiotów krajowych, oddziałów podmiotów zagranicznych oraz do podmiotów zagranicznych działających transgranicznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Należą do nich m.in. banki krajowe, instytucje kredytowe, krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, domy maklerskie. Podmiotami sektora finansowego w rozumieniu ustawy są także podmioty świadczące usługi na rzecz podmiotów sektora finansów publicznych. Przepisy ustawy dotyczące podmiotów sektora finansowego stosuje się także do: Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Biura Rzecznika Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.