Urlopy wypoczynkowe – wymiar

WG PRAWA

Opublikowano przez:

 Wymiar urlopu wynosi:

1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu  odpowiednio w ilości 20 lub 26 dni,  niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia, na korzyść pracownika

Przy ustalaniu stażu urlopowego sumuje się wszystkie okresy pozostawania w zatrudnieniu, bez względu na  sposób ustania stosunku pracy i przerwy w zatrudnieniu. Do stażu pracy wlicza się również niektóre okresy niepozostawania w stosunku pracy, które mają wpływ na wymiar urlopu, np. studia.

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  • szkoły policealnej – 6 lat,
  • szkoły wyższej – 8 lat.

Warto pamiętać, iż wymiar urlopu jaki określa Kodeks Pracy jest bezwzględnym minimum. Dopuszczalne jest zwiększenie przez pracodawcę ilości dni urlopu. Kwestie te określane są w regulaminie pracowniczym. W korporacjach bardzo często zdarza się, iż ujednolicane są wymiary urlopów dla wszystkich bez względu na staż pracy i wynoszą one 26 dni, należy jednak pamiętać iż jest to dobra wola pracodawcy.

Źródło: Kodeks Pracy