wymiar Tag Archive

WG PRAWA

Urlop wypoczynkowy na pół dnia.

Udzielanie urlopu na pół dnia w niektórych korporacjach jest stosowane, jednak nie ma to poparcia w przepisach tylko jest ukłonem w stronę pracownika. Tzw. „połówki” są umowne, to nieformalne porozumienie pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Zgodnie z art. 154 KP urlopu udziela się pracownikowi w dni jego pracy w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy […]

Read More

WG PRAWA

Przedawnienie urlopu wypoczynkowego.

Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje tylko pracownikowi, czyli osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Wymiar urlopu zależy od stażu pracy. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Jeśli pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu w danym roku wtedy urlop ten przechodzi na rok […]

Read More

WG PRAWA

Urlopy wypoczynkowe – wymiar

 Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu  odpowiednio w ilości 20 lub 26 […]

Read More