Potrącenia z wynagrodzenia – w jakich przypadkach wymagana jest zgoda pracownika, a w jakich nie?

WG PRAWA

Opublikowano przez:

Większość potrąceń z wynagrodzenia pracodawca może wykonać tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej zgody pracownika. Zasada ta dotyczy również przypadku, gdy  pracodawca pomyłkowo wyśle za duże wynagrodzenie lub je zdubluje. Pracownik musi  dobrowolnie oddać niesłusznie otrzymaną kwotę lub udzielić pisemnej zgody na jej potrącenie z przyszłego wynagrodzenia.

Dokonanie potrącenia bez zgody pracownika stanowi  poważne naruszenie praw pracodawcy.

Zgoda nie jest wymagana przy następujących typach potrąceń:

  1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia    alimentacyjne, np. kwoty zajęte przez komorników,
  3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  4. kary pieniężne z tytułu odpowiedzialności porządkowej,

W Kodeksie pracy dla w/w typów potrąceń określone są kwoty wolne ustalone w następującej wysokości:

dla pkt. 1 i 2  jest minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
dla pkt. 3 jest to 75% określonego powyżej wynagrodzenia
dla pkt. 4 jest to 90% określonego powyżej wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych z tytułu odpowiedzialności porządkowej.

W przypadku  potrąceń z wynagrodzenia dokonywanych za zgodą pracownika KP określa kwoty graniczne i jest to:

dla potrąceń należności na rzecz pracodawcy – minimalne wynagrodzenie za pracę, przysługujące pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
dla  pozostałych potrąceń – 80% kwoty określonego powyżej wynagrodzenia.