Monitoring w pracy

WG PRAWA

Opublikowano przez:

Stosowanie monitoringu w miejscu pracy reguluje Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, która zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z 1997 roku.

Monitoring wideo w pracy może być wykorzystywany w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników jak i w celu ochrony mienia firmowego. Jeśli chodzi o śledzenie służbowej poczty elektronicznej  może być również stosowany, ale tylko wtedy gdy jest niezbędnym elementem organizacji pracy.

Ustawodawca wprowadził  zakaz monitorowania pracowników w pomieszczeniach sanitarnych takich jak: stołówki, szatnie, inne pomieszczenia socjalne. Ustawa dopuszcza tu jednak wyjątek: monitoring w takich pomieszczeniach będzie można zastosować, jeżeli nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

Wszystkie zasady monitorowanie i kontrolowania pracowników powinny być opisane w regulaminie pracowniczym .Przepisy określają również, jak długo pracodawca może przechowywać materiały pochodzące z monitoringu oraz co powinien z nimi zrobić.

Nagrania obrazu pracodawca przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Po upływie tego czasu dopuszczalne jest skasowanie nagrań, chyba że stanowią one dowód w sprawie sądowej i wtedy przechowywane są do momentu prawomocnego zakończenia postępowania.

Kamery nie mogą zostać zainstalowane w ukryciu – pomieszczenia monitorowane powinny być oznaczone w widoczny sposób.