List intencyjny i umowa przedwstępna o pracę – różnice.

KARIERASZUKAJĄC PRACY

Opublikowano przez:

List intencyjny to forma porozumienia pomiędzy pracodawcą, a przyszłym pracownikiem.  Jest to deklaracja i chęć pracy oraz zatrudnienia z obu stron. Nie nakłada natomiast on obowiązku zawarcia umowy, zatem nie ma wiążącego charakteru. Przepisy nie przewidują żadnych sankcji, jeśli któraś ze stron się wycofa.

Zupełnie innym dokumentem stanowiącym zabezpieczenie i 100 % gwarancję zatrudnienia jest umowa przedwstępna o pracę. Jej treść stanowi tzw. umowę przyrzeczoną, którą regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.  Umowa przedwstępna o pracę powinna być zawarta na piśmie i zawierać wszystkie elementy istotne przyszłej umowy o pracę, czyli:

  • rodzaj pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  • wymiar czasu pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy.

Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta.  Jeśli umowa przedwstępna nie zostanie zrealizowana, wtedy strona zobowiązana do jej realizacji jest narażona na zapłatę stosownego odszkodowania drugiej stronie, która liczyła na zawarcie tej umowy.

Uwaga !!! ,  jeśli list intencyjny zawiera treść i elementy umowy przyrzeczonej, wtedy tak też jest traktowany, ponieważ w polskim prawie obowiązuje reguła, która nakazuje oceniać czynność prawną nie tak, jak została nazwana, ale tak, jak wynika z jej treści.