Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – bezpieczeństwo dla pracowników.

WG PRAWA

Opublikowano przez:

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest instytucją gwarancyjną mającą chronić roszczenia pracownicze, w razie niemożności ich zaspokojenia przez niewypłacalnego pracodawcę. W przypadku utraty płynności przez pracodawce, pracownicy mogą skorzystać z FGŚP.

Fundusz jest państwowym funduszem celowym posiadającym osobowość prawą, a jego aktualnym dysponentem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej. Fundusz ten został utworzony w 1993 roku.

Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeznacza się na wypłatę:

 •  wynagrodzeń za pracę;
 •  przysługujących pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy:
  • wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas nie wykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby należnego na podstawie art. 92 Kodeks pracy,
  • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
  • odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy,
  • odszkodowania należnego pracownikowi w związku z upadłością lub likwidacją pracodawcy,
  • dodatku wyrównawczego;
 •   składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców