Dział Księgowości Inwestycyjnej

\organizacja firmy

Opublikowano przez:

Fundamentem Działu Księgowości Inwestycyjnej  jest rachunkowość. Najczęściej departament ten występuję w Funduszach Inwestycyjnych, ale też i innych firmach finansowych, którym zależy na efektywnym inwestowaniu środków pieniężnych.

Pracownik takiego działu to Fund Accountant (księgowy funduszy) lub Senior Fund Accountant (starszy księgowy funduszy). Karierę na tych stanowiskach  można rozpocząć zaraz po ukończonych studiach lub w trakcie korzystając z bardzo atrakcyjnych staży.

Praca księgowego funduszu polega na codziennym wyliczeniu wartości aktywów netto funduszu. W tym celu przypisuje w odpowiedni sposób dobrane ceny poszczególnym papierom wartościowym i innym instrumentom finansowym, które posiada Fundusz. Dodatkowo pracownik szacuje wszystkie  koszty i przychody korzystając z odpowiednich modeli ich wycen. Współpracuje z wieloma instytucjami finansowymi takimi jak banki, domy maklerskie w Polsce i na świecie. Wyliczone aktywa netto funduszu dają podstawę do ustalenia tzw. Jednostki uczestnictwa danego funduszu, która to jest podawana do publicznej wiadomości ( w przypadku funduszu, które na to zezwalają) i  stanowi podstawę oferty do jej nabycia. Księgowi Funduszy w swej codziennej pracy uwzględniają wartość i ilości nabytych i zbytych jednostek uczestnictwa.

Praca w tym departamencie wiąże się również w dużej mierze z bardzo szeroko  pojętą sprawozdawczością. Sporządzane są : codzienne raporty pokazujących stan i rodzaj instrumentów finansowych, cykliczne raporty do instytucji nadzorujących, deklaracje podatkowe, formularze statystyczne, analizy finansowe, preliminarze kosztów, itp. Odbiorcami raportów są  są m.in.: Komisja Nadzoru Finansowego, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Narodowy Bank Polski, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy.

Do obowiązków pracowników Departamentu należy również koordynacja i sporządzanie umów z współpracującymi instytucjami finansowymi.

Wchodząc w świat instrumentów finansowych, pracownik Departamentu Księgowości Inwestycyjnej ma szansę obserwacji procesów jakie zachodzą w gospodarce światowej, podpatrywać je i wdrażać procesy migracyjne do Polski.

 W trakcie pracy na stanowisku księgowego funduszy inwestycyjnych można zdobyć kompetencje pozwalające na zmianę ścieżki zawodowej i specjalizację w obszarze controllingu, analiz finansowych, audytu lub zarządzania aktywami.