WG PRAWA

WG PRAWA

Potrącenia z wynagrodzenia – w jakich przypadkach wymagana jest zgoda pracownika, a w jakich nie?

Większość potrąceń z wynagrodzenia pracodawca może wykonać tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej zgody pracownika. Zasada ta dotyczy również przypadku, gdy  pracodawca pomyłkowo wyśle za duże wynagrodzenie lub je zdubluje. Pracownik musi  dobrowolnie oddać niesłusznie otrzymaną kwotę lub udzielić pisemnej zgody na jej potrącenie z przyszłego wynagrodzenia. Dokonanie potrącenia bez zgody pracownika stanowi  poważne naruszenie […]

Read More

WG PRAWA

Jakich czynności w pracy nie powinny wykonywać kobiety.

  Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy  art. 176  nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. W praktyce oznacza to, iż kobiety nie mogą wykonywać każdej pracy. Wykaz tych czynności znajduje się w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla […]

Read More

WG PRAWA

Skierowanie do odpowiedniej pracy w przypadku choroby zawodowej.

Zgodnie z art. 231 KP pracodawca ma obowiązek przenieść pracownika na inne stanowisko w przypadku gdy u pracownika zostanie stwierdzona choroba zawodowa lub uległ on wypadkowi w czasie pracy. W przypadku pracowników korporacji choroby zawodowe to np. : choroby kręgosłupa, żylaki, nerwice, depresje.  O niezdolności pracownika do wykonywania dotychczasowej pracy orzeka lekarz sprawujący opiekę nad […]

Read More

WG PRAWA

Urlop wypoczynkowy na pół dnia.

Udzielanie urlopu na pół dnia w niektórych korporacjach jest stosowane, jednak nie ma to poparcia w przepisach tylko jest ukłonem w stronę pracownika. Tzw. „połówki” są umowne, to nieformalne porozumienie pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Zgodnie z art. 154 KP urlopu udziela się pracownikowi w dni jego pracy w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy […]

Read More

WG PRAWA

Współczynnik urlopowy-jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wyliczany jest współczynnik  na każdy rok. I tak w 2018r.  dla  pracowników etatowych ,  pracujących od poniedziałku do piątku wynosi 20,92 i […]

Read More

WG PRAWA

Umowa na zastępstwo.

Po nowelizacji Kodeksu Pracy w 2016 roku, umowa na zastępstwo  formalnie już nie istnieje – została włączona do umów na czas określony. Osoby zatrudnione na jej podstawie obowiązuje okres wypowiedzenia określony prawem pracy, a także taki sam sposób naliczania urlopu, jak w przypadku umowy na czas określony. Umowa na zastępstwo nadal powinna zachować swoją specyfikę. […]

Read More

WG PRAWA

Urlop bezpłatny – co trzeba o nim wiedzieć?

Urlop bezpłatny to przerwa  w wykonywaniu pracy, udzielona tylko i wyłącznie na pisemny wniosek pracownika. Niedopuszczalne jest  zmuszenie pracownika, aby wystąpił z takim wnioskiem. Przed skorzystaniem z możliwości takiego urlopu należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach:   Zwolnienie z pracy przez Pracodawcę Okres przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym jest również okresem ochronnym, pracodawca nie ma […]

Read More

WG PRAWA

Zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej.

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą już wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, papierowe wersje obowiązują jeszcze tylko do końca czerwca 2018 r., od 1 lipca obowiązywać będą wyłącznie elektroniczne o nazwie e-ZLA. Korzyścią dla pracowników będzie to, iż elektroniczna forma zwolnienia lekarskiego automatycznie trafia do pracodawcy, 7 dniowy termin na dostarczenie dokumentu pracodawcy nie będzie […]

Read More

WG PRAWA

Obowiązek wymiany dowodu osobistego w przypadku pracowników.

Kwestie związane z wymianą dowodu osobistego  reguluje ustawa o dowodach osobistych. Obowiązek posiadania ważnego dowodu osobistego mają pełnoletni obywatele RP zamieszkujący na terytorium RP. Kontrolowanie daty ważności tego dokumentu ma również znaczenie w przypadku pełnienia różnych funkcji w pracy, zwłaszcza związanych z bankowością elektroniczne lub systemami, w których odnotowana jest data ważności naszego dowodu i […]

Read More

WG PRAWA

Kuchnia – centrum firmy.

Kuchnia to najważniejsze miejsce w domu, w pracy również. To w kuchni łapiemy chwile oddechu podczas przygotowania kawy, herbaty lub posiłku. Kuchnia nie tylko wiąże się z oczywistymi czynnościami, w wielu firmach jest to miejsce spotkań i rozmów pracowników. Przestrzeń ta sprzyja powstawaniu nowych pomysłów, a przede wszystkim tworzą się więzi pracownicze, które przekładają się […]

Read More