WG PRAWA

WG PRAWA

Skierowanie do odpowiedniej pracy w przypadku choroby zawodowej.

Zgodnie z art. 231 KP pracodawca ma obowiązek przenieść pracownika na inne stanowisko w przypadku gdy u pracownika zostanie stwierdzona choroba zawodowa lub uległ on wypadkowi w czasie pracy. W przypadku pracowników korporacji choroby zawodowe to np. : choroby kręgosłupa, żylaki, nerwice, depresje.  O niezdolności pracownika do wykonywania dotychczasowej pracy orzeka lekarz sprawujący opiekę nad […]

Read More

WG PRAWA

Urlop wypoczynkowy na pół dnia.

Udzielanie urlopu na pół dnia w niektórych korporacjach jest stosowane, jednak nie ma to poparcia w przepisach tylko jest ukłonem w stronę pracownika. Tzw. „połówki” są umowne, to nieformalne porozumienie pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Zgodnie z art. 154 KP urlopu udziela się pracownikowi w dni jego pracy w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy […]

Read More

WG PRAWA

Współczynnik urlopowy-jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wyliczany jest współczynnik  na każdy rok. I tak w 2018r.  dla  pracowników etatowych ,  pracujących od poniedziałku do piątku wynosi 20,92 i […]

Read More

WG PRAWA

Umowa na zastępstwo.

Po nowelizacji Kodeksu Pracy w 2016 roku, umowa na zastępstwo  formalnie już nie istnieje – została włączona do umów na czas określony. Osoby zatrudnione na jej podstawie obowiązuje okres wypowiedzenia określony prawem pracy, a także taki sam sposób naliczania urlopu, jak w przypadku umowy na czas określony. Umowa na zastępstwo nadal powinna zachować swoją specyfikę. […]

Read More

WG PRAWA

Urlop bezpłatny – co trzeba o nim wiedzieć?

Urlop bezpłatny to przerwa  w wykonywaniu pracy, udzielona tylko i wyłącznie na pisemny wniosek pracownika. Niedopuszczalne jest  zmuszenie pracownika, aby wystąpił z takim wnioskiem. Przed skorzystaniem z możliwości takiego urlopu należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach:   Zwolnienie z pracy przez Pracodawcę Okres przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym jest również okresem ochronnym, pracodawca nie ma […]

Read More

WG PRAWA

Zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej.

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą już wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, papierowe wersje obowiązują jeszcze tylko do końca czerwca 2018 r., od 1 lipca obowiązywać będą wyłącznie elektroniczne o nazwie e-ZLA. Korzyścią dla pracowników będzie to, iż elektroniczna forma zwolnienia lekarskiego automatycznie trafia do pracodawcy, 7 dniowy termin na dostarczenie dokumentu pracodawcy nie będzie […]

Read More

WG PRAWA

Obowiązek wymiany dowodu osobistego w przypadku pracowników.

Kwestie związane z wymianą dowodu osobistego  reguluje ustawa o dowodach osobistych. Obowiązek posiadania ważnego dowodu osobistego mają pełnoletni obywatele RP zamieszkujący na terytorium RP. Kontrolowanie daty ważności tego dokumentu ma również znaczenie w przypadku pełnienia różnych funkcji w pracy, zwłaszcza związanych z bankowością elektroniczne lub systemami, w których odnotowana jest data ważności naszego dowodu i […]

Read More

WG PRAWA

Kuchnia – centrum firmy.

Kuchnia to najważniejsze miejsce w domu, w pracy również. To w kuchni łapiemy chwile oddechu podczas przygotowania kawy, herbaty lub posiłku. Kuchnia nie tylko wiąże się z oczywistymi czynnościami, w wielu firmach jest to miejsce spotkań i rozmów pracowników. Przestrzeń ta sprzyja powstawaniu nowych pomysłów, a przede wszystkim tworzą się więzi pracownicze, które przekładają się […]

Read More

WG PRAWA

Spóźnianie się do pracy – konsekwencje.

Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania czasu pracy , który wynika z Regulaminu. Co do zasady pracownik powinien odpracować spóźnienie w tym samym wymiarze czasowym. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zasad przez pracodawce o odpracowaniu większego przedziału czasu. Przykładowo, jeśli pracownik spóźni się 15 minut tyle samo powinien odpracować po godzinach, a nie np. 30 minut – takich […]

Read More

WG PRAWA

Umowy lojalnościowe

Umowy lojalnościowe są formą zabezpieczenia. Pracodawca podpisuje „lojalkę” z pracownikiem w kilku przypadkach, miedzy innymi: gdy uczestniczy w pełni lub w części w pokrywaniu kosztów kursów merytorycznych, językowych, studiów, itp. Często jest to praktykowane w kancelariach prawnych przy pokrywaniu kosztów aplikacji, w firmach audytorskich przy pokrywaniu kosztów egzaminów na biegłego rewidenta. gdy obawia się ujawnienia […]

Read More